Esophagus Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Oral microbiome and risk of malignant esophageal lesions in a high-risk area of China: A nested case-control study
Fangfang Liu,Mengfei Liu,Ying Liu,Chuanhai Guo,Yunlai Zhou,Fenglei Li,Ruiping Xu,Zhen Liu,Qiuju Deng,Xiang Li,Chaoting Zhang,Yaqi Pan,Tao Ning,Xiao Dong,Zhe Hu,Huanyu Bao,Hong Cai,Isabel Dos Santos Silva,Zhonghu He,Yang Ke
Radiotherapy combined with nimotuzumab for elderly esophageal cancer patients: A phase II clinical trial
Xu Yang,Yirui Zhai,Nan Bi,Tao Zhang,Lei Deng,Wenqing Wang,Xin Wang,Dongfu Chen,Zongmei Zhou,Luhua Wang,Jun Liang
Signatures within esophageal microbiota with progression of esophageal squamous cell carcinoma
Minjuan Li,Dantong Shao,Jiachen Zhou,Jianhua Gu,Junjie Qin,Wen Chen,Wenqiang Wei
Defect of SLC38A3 promotes epithelial-mesenchymal transition and predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma
Rui Liu,Ruoxi Hong,Yan Wang,Ying Gong,Danna Yeerken,Di Yang,Jinting Li,Jiawen Fan,Jie Chen,Weimin Zhang,Qimin Zhan
Lead-time bias in esophageal cancer screening in high-risk areas in China
Zhao Yang,Irene OL Wong,Wei Deng,Ru Chen,Jiachen Zhou,Wenqiang Wei
Exploration and optimization of surgical techniques for laparoscopic transhiatal lower mediastinal lymph node dissection for adenocarcinoma of esophagogastric junction: A prospective IDEAL 2a study with qualitative design
Yinkui Wang,Fanling Hong,Shuangxi Li,Fei Shan,Yongning Jia,Rulin Miao,Zhemin Li,Ziyu Li,Jiafu Ji
Radiomics approach for preoperative identification of stages I−II and III−IV of esophageal cancer
Lei Wu,Cong Wang,Xianzheng Tan,Zixuan Cheng,Ke Zhao,Lifen Yan,Yanli Liang,Zaiyi Liu,Changhong Liang