Colorectal Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Review Article

Distal margin distance in radical resection of locally advanced rectal cancer after neoadjuvant therapy
Jun Luo,Mingxuan Zhu,Long Zhao,Meiwen He,Bei Li,Yifan Liu,Yuhan Sun,Guoqing Lyu,Zhanlong Shen
Microbiota in colorectal cancer related to liver metastasis
Peijun Wei,Weiming Han,Zitong Zhang,Xue Tian,Chen Yang,Qiaoxuan Wang,Weihao Xie,Ying Liu,Yuanhong Gao,Hui Chang
Epidemiology and early screening strategies for colorectal cancer in China
Yong Yang,Zhaoya Gao,An Huang,Jingyi Shi,Zhuang Sun,Haopeng Hong,Jin Gu
Epidemiology and risk factors of colorectal cancer in China
Yong Yang,Zihan Han,Xin Li,An Huang,Jingyi Shi,Jin Gu

Original Article

Colorectal cancer burden, trends and risk factors in China: A review and comparison with the United States
Qianru Li,Hongliang Wu,Maomao Cao,He Li,Siyi He,Fan Yang,Xinxin Yan,Shaoli Zhang,Yi Teng,Changfa Xia,Ji Peng,Wanqing Chen
Colorectal cancer burden and trends: Comparison between China and major burden countries in the world
Jiachen Zhou,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Shaoming Wang,Ru Chen,Kexin Sun,Minjuan Li,Jianhua Gu,Guihua Zhuang,Wenqiang Wei
Predictors of pathologic complete response in patients with residual flat mucosal lesions after neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer
Changlong Li,Zhen Guan,Yi Zhao,Tingting Sun,Zhongwu Li,Weihu Wang,Zhexuan Li,Lin Wang,Aiwen Wu