Gynecological Oncology

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Estimation of economic burden throughout course of cervical squamous intraepithelial lesion and cervical cancer in China: A nationwide multicenter cross-sectional study
Hao Chen,Xuelian Zhao,Shangying Hu,Tingting You,Changfa Xia,Meng Gao,Mingjie Dong,Youlin Qiao,Fanghui Zhao

Original Article

Evaluation of triage strategies for high-risk human papillomavirus-positive women in cervical cancer screening: A multicenter randomized controlled trial in different resource settings in China
Le Dang,Linghua Kong,Yuqian Zhao,Yi Dai,Li Ma,Lihui Wei,Shulan Zhang,Jihong Liu,Mingrong Xi,Long Chen,Xianzhi Duan,Qing Xiao,Guzhalinuer Abulizi,Guonan Zhang,Ying Hong,Qi Zhou,Xing Xie,Li Li,Mayinuer Niyazi,Zhifen Zhang,Jiyu Tuo,Yiling Ding,Youlin Qiao,Jinghe Lang
Development and validation of a predictive model for endocervical curettage in patients referred for colposcopy: A multicenter retrospective diagnostic study in China
Peng Xue,Bingrui Wei,Samuel Seery,Qing Li,Zichen Ye,Yu Jiang,Youlin Qiao
Combined detection and subclass characteristics analysis of CTCs and CTECs by SE-iFISH in ovarian cancer
Hongyan Cheng,Shang Wang,Wenqing Luan,Xue Ye,Sha Dou,Zhijian Tang,Honglan Zhu,Peter Ping Lin,Yi Li,Heng Cui,Xiaohong Chang