Original Article

Glasgow prognostic score after concurrent chemoradiotherapy is a prognostic factor in advanced head and neck cancer
Pei-Hung Chang, Cheng-Hsu Wang, Eric Yen-Chao Chen, Shih-Wei Yang, Wen-Chi Chou, Jason Chia-Hsun Hsieh, Feng-Che Kuan, Kun-Yun Yeh
Neck observation versus elective neck dissection in management of clinical T1/2N0 oral squamous cell carcinoma: a retrospective study of 232 patients
Xiangqi Liu, Xiaomei Lao, Lizhong Liang, Sien Zhang, Kan Li, Guiqing Liao, Yujie Liang
Recurrence and cancerization of ameloblastoma: multivariate analysis of 87 recurrent craniofacial ameloblastoma to assess risk factors associated with early recurrence and secondary ameloblastic carcinoma
Rong Yang, Zheqi Liu, Sandhya Gokavarapu, Canbang Peng, Wei Cao, Tong Ji
Enumeration and molecular characterization of circulating tumor cell using an in vivo capture system in squamous cell carcinoma of head and neck
Haidong Zhang, Shanchun Gong, Yaqun Liu, Longjun Liang, Shuangba He, Qingxiang Zhang, Mingyuan Si, Zhenkun Yu
Microarray gene expression analysis of chemosensitivity for docetaxel, cisplatin and 5-fluorouracil (TPF) combined chemotherapeutic regimen in hypopharyngeal squamous cell carcinoma
Meng Lian, Haizhou Wang, Jugao Fang, Jie Zhai, Ru Wang, Xixi Shen, Yifan Yang, Zhihong Ma, Honggang Liu
Serial stimulated thyroglobulin measurements are more specific for detecting distant metastatic differentiated thyroid cancer before radioiodine therapy
Teng Zhao, Jun Liang, Tianjun Li, Wen Gao, Yansong Lin
Is new American Thyroid Association risk classification for hereditary medullary thyroid carcinoma applicable to Chinese patients? A single-center study
Xiwei Zhang, Dangui Yan, Junyi Wang, Hanfeng Wan, Yongxia Zhang, Yabing Zhang, Yuqin He, Wensheng Liu, Bin Zhang

Surgical Technique

Clinical applications of free medial tibial flap with posterior tibial artery for head and neck reconstruction after tumor resection
Qi Zhong, Jugao Fang, Zhigang Huang, Xiaohong Chen, Lizhen Hou, Yang Zhang, Pingdong Li, Hongzhi Ma, Hongbo Xu
Cover Page