Basic Investigations

STUDY ON ANTITUMOR DRUG-INDUCED APOPTOSIS IN HUMAN CANCER CELLS BY TERMINAL DEOXYNUCLEOTIDYL TRANSFERASE ASSAY
Tong Tong,Hanxiao Sun,Liying Liu,Jinfeng Liang,Suping Guo,Naijun Han,Shujun Cheng

Original Articles

MR/FEATURES AND RESECTABILITY PREDITION OF ESOPHAGEAL CARCINOMA
Xiangquan Kong,hanchao Luo,Zhenjun Peng,Dingxi Liu
T-CELL RECEPTOR GENE REARRANGEMENT ANALYSIS IN THE PRIMARY CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA
Bingsen Qiu,Ping Wang,Hongyang Gao,Yifei Shang,Liangzhong Xu
IN SITU LABELING APOPTOSIS IN BREAST CANCER AS RELATED TO PROGNOSIS
Jiong Wu,Zhimin Shao,Ming Jiang,Qixia Han,Tingqiu Zhang,Zhenzhou Shen
CT-GUIDED PERCUTANEOUS TRANSTHORACIC FINENEEDLE ASPIRATION BIOPSY OF SMALL PERIPHERAL PULMONARY LESIONS
Jun Zhang,Huiru Zhao,Zhimin Fu,Hengchun Qu,Anguang He,Houwen Li
DETECTION OF OCCULT TUMOR CELLS IN RESECTED LYMPH NODES OF PATIENTS WITH STAGE I CARCINOMA AND ITS CLINICOPATHOLOGICAL SIGNIFICANCE
Zhaolun Chen,Xiaomei Lu,Rong Huang,Yin Li,linaer Gu,Baoyin Shen,Alistair J Cochran,D-R Wen,Walter F. Coulson
CONGENITAL EXPRESSION OF mdr-1 GENE IN FRESH CANCER TISSUES FROM SEVERAL HIGH-INCIDENCE NEOPLASMS WITHOUT PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY
Yanmin Zhang,Haiping Xing,Xiaotian Shi,Keneng Chen,Bangchang Cheng,Yanxia Song
Cover Page