Basic Investigations

IMMUNOCYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CD44 MOLECULES EXPRESSED IN HUMAN BRAIN METASTASES
Hong Li,Jia Liu,Martin Hofmann,Mariae-France Hamou,Nicolas de Tribolet

Clinical Observations

THE SIGNIFICANCE OF P53 GENE MUTATIONS AND EXPRESSIONS IN HUMAN COLORECTAL TUMORS
Hua Qian,Baoming Yu,Xigeng Zhou,Ruinian Wang,Wei Huang,Saijuan Chen,Zhu Chen

Original Articles

ADNOCARCINOMA OF THE CERVIX ( A Report of 363 Cases)
Shaokang Ma,Dongmei Lin,Jianheng Sun,Manni Huang,Hongtu Zhang
STUDY ON THE DIAGNOSIS OF MULTIPLE MYELOMA 2547 CASES
Shoujing Li,Hongran Li,Xiangyin Zhao
WHOLE ORGAN SUBSERIAL SECTION EXAMINATION OF OCCULT BREAST CARCINOMA
Yun Niu,Xilin Fu,Yu Fan,Zhiyi Fang
CLINICOPATHOLOGIC FEATURES AND PROGNOSIS IN OCCULT BREAST CARCINOMA (A REPORT OF NINE CASES)
Yini Shi,Jiyou Li,Luowen He,Yong Chen
INVESTIGATION OF BLOOD SUPPLY OF BRONCHOGENIC CARCINOMA DERIVING FROM PULMONARY ARTERY
Ruheng Zheng,Yonghua Dong,Kangrong Zhou
THE RESULT OF RE-RESECTION FOR LUNG CANCER
Wen Gao,Jiaan Ding,Feng Jin,Xuluan Zong
THE CLINICOPATHOLOGICAL AND PROGNOSTIC STUDY ON 42 CASES WITH CARDIAC TUMOR
Xuzhou Wang,Sitai Liang,Min Wang,Suying Li
THE ULTRASTRUCTURAL STUDY OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA CELL, CHRONIC LYMPHOCYTIC AND HAIRY CELL LEUKEMIA
Wei Gui,Qiaohua Zhang,Yuping Zheng,Jianxia He,Lieyang Wang
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY URETERAL CARCINOMA --A REPORT OF 15 CASES
Canhui Lu,Keji Xie,Ganxiong Zhang,Wenqi Xie
A STUDY OF THE TNM STAGING SYSTEM FOR NASOPHARYNGEAL CARCINOMA (NPC)
Changqing Li,Lingxia Liao
SURGICAL TREATMENT OF HUGE MALIGNANT MEDIASTINAL TUMOR
Depu Duan,Kexian Yang,Dehe Xin,Shaoming Zhang,Hang Zhang,Youjun Ren,Zhigang Cai,Yuping Li
PACLITAXEL PLUS CISPLATIN IN THE TREATMENT OF ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Maorong Tong,Ehong Can,Xirong Xia,Yi Shi,Xiaoming Kang
Cover Page