Original Articles

ENHANCEMENT OF TUMOR GROWTH AFTER PARTIAL HEPATECTOMY AND BLOOD TRANSFUSION
Jianhua Sun,Toshinori Ito,Zhang Ping,Hikaru Matsuda,Zaitong Wang
A CLINICAL STUDY ON INTRALUMINAL HYPERTHERMIA COMBINED WITH EXTERNAL IRRADIATION FOR ESOPHAGEAL CARCINOMA
Jianhua Wang,Dingliu Li
A NEW TECHNIQUE OF ESOPHAGOGASTROSTOMY ABOVE THE AORTIC ARCH COVERING AND SUSPENDING OF THE ANASTOMOTIC AREA WITH MEDIASTINAL PLEURAL FLAP
Shixiang Bai,Longqi Chen,Ming He,Helin Zhang,Yumin Ping,Yude Zhang,Xiqun Du
CLASSIFICATION OF NINETY-EIGHT ADULT CASES OF ACUTE LEUKEMIAS ACCORDING TO MORPHOLOGY, IMMUNOLOGY AND CYTOGENETICS
Jianyong Li,Yongquan Xue,Xueming Xia,Lielin Zheng,Dingwei Lu,Zhenghui Liu,Xueguang Zhang,Changgeng Ruan
PRIMARY NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE LIVER AND GALLBLADDER
Jiyao Yu,Ming Hu,Lin Yao
A CLINICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF ACUTE ESOINOPHILIC LEUKEMIA
Wei Gui,Qiaohua Zhang,Yuee Cui,Jianxia He,Lieyang Wang
THE HIGH-LEVEL EXPRESSION OF nm23(NDP) GENE IN NPC
Tianrong Zheng,Zuofu Xie,Xiandong Lin,Jingshi Zhang,Lili Lu
A CASE OF OLFACTORY NEUROBLASTOMA
Fengjiu Cui,Kuilong Jin,Yingjin Jin,Yongzhe Zhu
CLINICAL EFFICACY OF VINORELBINE PLUS CISPLATIN IN ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Maorong Tong,Xirong Xia,Ehong Cao,Yi Shi,Beilei Zhao
CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN EXPRESSION IN GASTRIC CANCER AS.RELATED TO BIOLOGICAL BEHAVIOUR AND PROGNOSIS*
Jifeng Wu,Guanglin Yang,Yuming Dong,Daobin Wang
Cover Page