Original Article

REVERSION OF MALIGNANT PHENOTYPES OF HUMAN LUNG SQUAMOUS CARCINOMA CELLS BY ORNITHINE DECARBOXYLASE ANTISENSE RNA
Jun Guan,Muzhen Fan,Shulan Cao
THE DIFFERENTIATION INDUCING EFFECT OF TANSHINONE AND RETINOIC ACID ON HUMAN CERVICAL CARCINOMA CELL LINE (ME180) IN VITRO
Shulan Yuan,Guangqi Huang,Xiujie Wang,Hongyuan Zhou,Renmin Huang,Yi Song
PATHOLOGICAL STUDIES ON THE ANTI-INVASIVE CHARACTER BY RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN-6 GENE-TRANSFECTED MOUSE LEUKEMIA CELLS
Linfu Ge,Xuetao Cao,Dalie Ma,Jinsong Li,Fuzhou Zhang,Yizhi Yu,Tianxing Ye
EXPRESSION OF P53 AND C-MYC IN MOUSE LUNG CANCER INDUCED BY COAL BURNING
Chunyan Lin,Xudong Dai,Xiwen Sun,Fenghua Li,Yubo Shi
THE RADIOBIOLOGIC CHARACTERISTICS OF DNA POLYMERASE [3 IN HEPATOMAS
Jianming Cai,Xiulong Zheng,Jianguo Gao,Jinguo Chen
SOLITARY PLASMACYTOMA OF BONE AND EXTRAMEDULLARY PLASMACYTOMA
Disheng Yang,Shunwu Fan,Huimin Tao,Rongxin He,Zhaoming Ye,Fang Zhou,Wenlong Zhan,Zongjian Huang
LUNG CARCINOSARCOMA A REPORT OF 15 CASES
Xu Zhilong,Jiaan Ding,Meixin Shi,Zhenglang Xu,Xiuhua Xie
SIMULTANEOUS THORACO-CRANIAL OPERATION FOR THE TREATMENT OF LUNG CANCER WITH BRAIN METASTASES
Jian Chen,Daokun Liu,Junhua Liu,Zhongqi Shi
PROGNOSTIC FACTORS AFFECTING THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL CANCER
Hongkun Lou,Yaqing Chen,Haiyan Sun
CLINICAL EVALUATION OF CERVICAL ESOPHAGEAL RECONSTRUCTION AFTER RESECTION OF THORACIC ESOPHAGEAL CARCINOMA
Jinliang Xu,Lingfang Shao,Zongren Gao,Gongquan Wei,Mingyao Chen,Wenguang Wang
COMBINATION OF CHOLECYSTOJEJUNOSTOMY OR CHOLEDOCHJEJUNOSTOMY PERFUSION CHEMOTHERAPY AND RADIOTHERAPY FOR CANCER OF THE PANCREATIC HEAD
Huanzhou Xue,Yu Duan,Yaowei Wang
A DYNAMIC STUDY OF THE CYTOTOXIC EFFECTS OF HYPERTHERMIA COMBINED WITH CIS-DIAMINE DICHLOROLPLATINUM (DDP) ON HUMAN GASTRIC CANCER CELL LINES MKN28 AND MKN45IN VITRO
Weixing Chen,Youming Li,Liangliang Chen,Feng Ji,Huaide Huang,Xianglin Liu
THE CLINIC-PATHOLOGIC ANALYSIS OF 66 CASES WITH SOFT TISSUE SARCOMA OF ABDOMEN
Tianrong Zheng,Xiuying Liu,Jiancheng Li,Chunli Zhao
PERCUTANEOUS INJECTING ANTINEOPLASTIC AGENT INTO TRANSPLANTED TUMORS OF MICE BY CT-GUIDED
Yan Jin,Maolin Jin,Yuntao Zhang,Yuquan Xie

Original Articles

RELATIONSHIP BETWEEN THE MUTATION OF P53 GENE AND INFILTRATION, METASTASIS AND PROGNOSIS OF GASTRIC CARCINOMA
Yan Xin,Fengkai Zhao,Dongying Wu,Yanping Wang,Lei Xu,Yinchang Zhang
CT FINDINGS OF MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA
Jingrui Dai,Mulan Shi,Genzhu Li,Ning Lu
SIGNIFICANCE OF CEA AND CA242 IN THE DIAGNOSIS OF COLORECTAL CARCINOMA
Jianxiong Wu,Hongtiao Yu,Yongfu Shao,Xiaohong Han,Yu Zhang

Short Report

FINGERS METASTASES IN A WOMAN WITH LIVER CANCER
Xinxiu Sheng,Shijun Kang
Cover Page