Review

Antioxidant Enzymes and Cancer
Md. Asaduzzaman Khan,Mousumi Tania,Dian-zheng Zhang,Han-chun Chen
Mutated Genes in Pancreatic Cancer
Song-bing He,De-chun Li

Original Article

Genetic Polymorphism of PSCA and Risk of Advanced Precancerous Gastric Lesions in a Chinese Population
Hong-mei Mu,Chen Wu,Lian Zhang,Kai-feng Pan,Jun-ling Ma,Yang Zhang,Wen-qing Li,Hua-kang Tu,Hong-mei Zeng,Wei-dong Liu,Tong Zhou,Dong-xin Lin,Wei-cheng You
Expression of Embryonic Stem Cell Marker Oct-4 and Its Prognostic Significance in Rectal Adenocarcinoma
Chun-gen Xing,Xue-guan Lu,Yong-sheng Zhang,Fang Zhou,Xiao-ping Xu
Cortactin Overexpression Correlates with Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Ke-min Jin,Min Lu,Fang-fang Liu,Jin Gu,Xiao-juan Du,Bao-cai Xing
Glioma-conditioned Medium Blocks Endothelial Cells’ Apoptosis Induced by Hypoxia and Promotes Its Angiogenesis via Up-regulation of u-PA/u-PAR
Xi-zhen Xu,Zhi-qiang Li,Zhi-hua Wen
CGI-100 Specific shRNA Inhibits Proliferation and Induces Differentiation in Leukemia K562 Cells
Yong-qiang Wang,Ting-mei Chen,Yan Lei,Hong-lei Feng,Ke Wang,Yan Zhang
Synergistic Action of fMLP-boanmycin Combination on the Growth of Mouse Colon Carcinoma and Its Action Mechanisms
Zhong-dong Li,Yan Gao
Triptolide Inhibits Cell Growth and Induces G0- G1 Arrest by Regulating P21wap1/cip1 and P27 kip1 in Human Multiple Myeloma RPMI-8226 Cells
Yuan Liu,Ling-lan Zeng,Yan Chen,Fei Zhao,Rui Li,Chun Zhang,Lu Wen
Effects of Triptolide on Histone Acetylation and HDAC8 Expression in Multiple Myeloma in vitro
Fei Zhao,Ling-lan Zeng,Yan Chen,Rui Li,Yuan Liu,Lu Wen,Yi-quan Cheng,Chun Zhang
Cover Page