Original Article

TREATMENT OF RAT HEPATOMA BY LOCALLY INJECTION OF MURINE IL-12 RETROVIRUS PACKAGING CELL
Jia-he Yang,Qi-jun Qian,Ping-yu Wang,Tian-geng You,Yu-dong Qiu,Meng-chao Wu
A NOVEL HUMAN DNA SEQUENCE WITH TUMOR METASTASIS SUPPRESSIVE ACTIVITY
Xue-ming Ge,Ying-lin Lu,Sheng-fa Fu,Wen-hong Fan,Shuang Liu
EFFECTS OF CURCUMIN ON PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA CELLS HL-60
Yu-dan Wu,Yan Chen,Wen-juan Chen,Dong-xiao Yu,Hui-yu Li
IMMUNOLOGIC CHARACTER OF TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES IN OVARIAN CARCINOMA
Jian-hua Wang,Shan-qing Tong,Biao-ru Li,Jian-qing Ding,Bao-yu Hu,You-ming Zhu,De-yuan Lu,Zu-de Hua,Jing Lu
EFFECT ON BIOLOGICAL BEHAVIOR OF CHEMOTHERAPYRESISTANT TUMOR CELLS BY HUMAN WILD-TYPE p53, GM-CSF AND B7-1 GENES VIA RECOMBINANT ADENOVIRUS
Guo-chang Fan,Zu-ze Wu,Yan-fei Wang,Shi-kai Wu,Zhao-hua Qiu
EVALUATION OF FREE-TO-TOTAL PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER
Yuan Shao,Zu-bao Zhang
IN VITRO STUDY ON THE CLONING AND TRANSDUCTION HUMAN O6-METHYLGUANINE-DNA-METHYLTRANSFERASE cDNA INTO HUMAN UMBILICAL CORD BLOOD CD34+ CELLS OF
Ji-shi Wang,Zi-xing Chen,Xue-ming Xia,Chang-geng Ruan
RETROVIRAL MEDIATED EFFICIENT TRANSFER ANDEXPRESSION OF MULTIPLE DRUG RESISTANCE GENE TO HUMAN LEUKEMIC CELLS
Jian-xin Fu,Wei Wang,Jian-nong Cen,Jian-yong Li,Chang-geng Ruan,Zi-xing Chen
CONSTRUCTION OF EUKARYOTIC EXPRESSION VECTOR GRANULOCYTE-MACROPHAGE COLONY-STIMULATING FACTOR GENE
Qiu-hong Zheng,Tian-rong Zheng,Yun-qing Xie,Lin Lu,Hui Chen
SIGNIFICANCE OF TNM CLASSIFICATION IN PROGNOSTIC EVALUATION OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA FOLLOWING HEPATECTOMY
Zhi-jian Zhang,Meng-chao Wu,Han Chen,Jia-mei Yang,Guang-shun Yang,Wen-ming Cong,Feng Shen,Ming Zong
INFLUENCE FACTORS TO RECURRENCE OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA AFTER SURGICAL RESECTION
Hong-yan Cheng,Dong Chen,Ai-min Xu,Yu-chen Jia,Men-chao Wu
INFLAMMATORY FIBROID POLYPS OF GASTRO-INTESTINAL TRACT
Fan-qing Meng,Cai-you Qian,Zhiyong Huang
INTERVENTION CHEMOTHERAPY IN COMPREHENSIVE TREATMENT OF ADVANCED NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
Ying Cui,Yi-long Ma,An-yu Wang,Jian Xu,Shao-lv Lai,Feng Qi,Wei Li,Ze Zhang
POSTMENOPAUSAL PALPABLE OVARY SYMDROME: A RETROSPECTIVE SURVEY
Wei-fan Li
A RARE 10 PRIMARY CANCERS
Fang Li,Ting-zhang Shi
EFFECTS OF PERIOPERATIVE CIMETIDINE ADMINISTRATION ON TUMOR CELL NUCLEAR MORPHOMETRY AND DNA CONTENT IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL CANCER
Yan Li,Guo-liang Yang,Hong-yin Yuan,De-jiao Bai,Kun Wang,Yan Wang
A CASE OF MAMMARY METASTASIS FROM CHORIOCARCINOMA
Shui-qin Song,Guo-nan Zhang,Yan-li Wu,Xian-wei Wu,Fang Xie
DELETION AND 5'CPG ISLAND METHYLATION OF p15 GENE IN BRAIN GLIOMA
Guang Zhai,Xian-hou Yuan,Jin-qing Qi
TREATMENT OF HUMAN LUNG CANCER-BEARING NUDE MICE WITH 90y-LC-1
Si-jun Lin,Liang Zeng,Gao-ren Zhong,Zi-rui Ge
Cover Page