Articles

Higher PD-1 expression concurrent with exhausted CD8+ T cells in patients with de novo acute myeloid leukemia
Jiaxiong Tan, Shaohua Chen, Yuhong Lu, Danlin Yao, Ling Xu, Yikai Zhang, Lijian Yang, Jie Chen, Jing Lai, Zhi Yu, Kanger Zhu, Yangqiu Li
PDF