Articles

Factors associated with gastric adenocarcinoma and dysplasia in patients with chronic gastritis: a population-based study
Jie Xing, Li Min, Shengtao Zhu, Hao Zhang, Yu Zhao, Hengcun Li, Zheng Zhang, Peng Li, Shutian Zhang
PDF