Articles

First-in-human immunomodulation mechanism research of chlorogenic acid in patients with recurrent high-grade glioma
Shoubo Yang , Zhuang Kang , Ping Li, Lin Feng , Kaidi Gao , Xiaosong Zhong , Shujun Cheng ,Wenbin Li
PDF