Original Article

Long-Term Outcome of A Large Series of Gastric Cancer Patients in China
Ai-wen Wu,Jia-fu Ji,Hong Yang,Yan-ning Li,Shuang-xi Li,Lian-hai Zhang,Zi-yu Li,Xiao-jiang Wu,Xiang-long Zong,Zhao-de Bu,Ji Zhang,Xiang-qian Su,Yi Wang,Guang-wei Xu
Anorectal Malignant Melanoma: Diagnosis and Treatment of 42 Cases
Xiao-bin Li,Lin Shi,Shuang-min Zhang
Capecitabine Maintenance Therapy after First-Line Chemotherapy in Patients with Metastatic Colorectal Cancer
Yan Li,Jing Li,Ming Lu,Xi-cheng Wang,Lin Shen
Expressions of Poly (ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG) and Membrane Type 1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP) in Colorectal Carcinoma
Xian Li,Guang-jie Duan,Ya-lan Wang,N. Jasmine Fauzee,Qiao-zhuan Li
FHL2 Antagonizes Id1-Promoted Proliferation and Invasive Capacity of Human MCF-7 Breast Cancer Cells
Wei-dong Han,Zhi-qiang Wu,Ya-li Zhao,Yi-ling Si,Ming-zhou Guo,Xiao-bing Fu
Circulating Tumor Cells in Metastatic Breast Cancer: Monitoring Response to Chemotherapy and Predicting Progression-Free Survival
Jian-ping Cheng,Ying Yan,Xiang-yi Wang,Yuan-li Lu,Yan-hua Yuan,Xiao-li Wang,Jun Jia,Jun Ren
Identification and Characterization of Side Population Cells in Human Lung Adenocarcinoma SPC-A1 Cells
Yan-liang Zhu,Long-bang Chen,Jing-hua Wang,Xin-yi Xia
Detection of Human Papilloma Virus Type 16 E6 mRNA in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma by In Situ Hybridization
Hai-rong Jiang,Peng Wang,Yong Li,Tao Ning,Xiao-song Rao,Bao-guo Liu
Prostate Specific Antigen Promoter-Driven Adenovirus-Mediated Expression of Both ODC and AdoMetDC Antisenses Inhibit Prostate Cancer Growth
Wei Li,Hui Xiong,Yi-lin Hong,Chun-hua Zhang,Chang-chun Liu
Cover Page