Review

STUDIES ON THE PHARMACODYNAMICS AND PHARMACOKINETICS OF PACLITAXEL(Zisu ®)
Rui Han,Xiao-qing He,Hong-yan Liu,Xiao-hong Lei,Qing Cheng,Wan-shou Zhao

Original Article

MATRIX METALLOPROTEINASE AND THEIR INHIBITORS: MOLECULAR ASPECTS OF THEIR ROLES IN THE TUMOR METASTASIS
Ke-qin Li,Chun-hai Li
POST-OPERATIVE STAGING AND SURVIVAL BASED ON THE REVISED TNM STAGING SYSTEM FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Yi-long Wu,Zhi-fan Huang,Si-yu Wang,Xue-ning Yang
DETECTION OF p53 GENE MUTATION OF BRONCHOSCOPIC SAMPLES IN THE PATIENTS SUSPECTED TO LUNG CANCER*
Xue-jun Guo,Pei-hua Ni,Li Li,Wei-wu Deng,Huan-ying Wan,Guo-chao Shi
A CLINICOPATHOLOGICAL STUDY OF MEDIASTINAL LYMPH NODE METASTASIS OF LUNG CANCER
Jin-liang Xu,Qing-kai Yu,Sen Wu,Zong-ren Gao,Zhi-qiang Long,Si-jie Qiao
DUCTAL CARCINOMA IN SITU OF THE BREAST
Ya-wei Zhang,Zhen-zhou Shen,Qi-xia Han,Kun-wei Shen,Jia-qing Xiang,Ting-miu Zhang
LYMPHATIC MAPPING AND SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN THE PATIENTS WITH BREAST CANCER
Guo-jin Liu,Zhi-min Fan,Qiang Tang,Ming Yang,Tong Fu,Hong Zhang,Dong Song
RAS AND p53 EXPRESSION IN HUMAN THYROID CARCINOMA
Xiao-xi Li,Hui-qian Wu,Guo-hua Zhao,Shen-ming Wang,Guo-rui Chen
DISTRIBUTION PATTERNS OF EXTRACELLULAR HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE
Yuan-gen Fu,Zhi-zhi Huan,Shui-ping Liu,Shao-yian Zheng,Ying-rui Liang,Yan-qin Shen,Rui-ming Zheng,Qiao-shan Li
THE IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND QUANTITATIVE MORPHOMETRIC STUDY OF MUCOSA ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE (MALT) LYMPHOMA IN STOMACH
Xiang Lv,Yong Wang,Xiao-bo Dai,Yi-hua Wang
Cover Page