Special Issue on Quantitative Imaging in Oncologic Management

Original Article

Annual cost of illness of stomach and esophageal cancer patients in urban and rural areas in China: A multi-center study
Zhixun Yang, Hongmei Zeng, Ruyi Xia, Qian Liu, Kexin Sun, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Changfa Xia, He Li, Shuzheng Liu, Zhiyi Zhang, Yuqin Liu, Guizhou Guo, Guohui Song, Yigong Zhu, Xianghong Wu, Bingbing Song, Xianzhen Liao, Yanfang Chen, Wenqiang Wei, Guihua Zhuang, Wanqing Chen
A nomogram to predict prognosis for gastric cancer with peritoneal dissemination
Shi Chen, Xijie Chen, Runcong Nie, Liying Ou Yang, Aihong Liu, Yuanfang Li, Zhiwei Zhou, Yingbo Chen, Junsheng Peng
Increased incidence of chemoport-related thrombosis in patients with colorectal cancer receiving bevacizumab: A single-institutional experience
Jwa Hoon Kim, Jeong Eun Kim, Yong Sang Hong, Sun Young Kim, Kyu-pyo Kim, Ki Eun Choi, Ji Hoon Shin, Tae Won Kim
Evaluation of menopausal status among breast cancer patients with chemotherapy-induced amenorrhea
Bailin Zhang, Jinqi Wu, Rongshou Zheng, Qian Zhang, Margaret Zhuoer Wang, Jun Qi, Haijing Liu, Yipeng Wang, Yang Guo, Feng Chen, Jing Wang, Wenyue Lyu, Jidong Gao, Yi Fang, Wanqing Chen, Xiang Wang
Cover Page