Editorial

Intraperitoneal chemotherapy and its evolving role in management of gastric cancer with peritoneal metastases
Emel Canbay,Yutaka Yonemura,Bjorn Brucher,Seung Hyuk Baik,Paul H. Sugarbaker

Original Article

Prediction rule for estimating advanced colorectal neoplasm risk in average-risk populations in southern Jiangsu Province
Guochang Chen,Boneng Mao,Qi Pan,Qian Liu,Xinfang Xu,Yueji Ning
Long-term fatigue state in postoperative patients with breast cancer
Xiao-Fang Tan,Fang Xia
MiR-182 is up-regulated and targeting Cebpa in hepatocellular carcinoma
Chenggang Wang,Ren Ren,Haolin Hu,Changjun Tan,Miao Han,Xiaolin Wang,Yun Zheng
Prognostic value of post-treatment 18F-FDG PET/CT for advanced head and neck cancer after combined intra-arterial chemotherapy and radiotherapy
Kimiteru Ito,Keigo Shimoji,Yoko Miyata,Kouhei Kamiya,Ryogo Minamimoto,Kazuo Kubota,Momoko Okasaki,Miyako Morooka,Jyunkichi Yokoyama
Diffusion-weighted images (DWI) without ADC values in assessment of small focal nodules in cirrhotic liver
Mai-Lin Chen,Xiao-Yan Zhang,Li-Ping Qi,Qing-Lei Shi,Bin Chen,Ying-Shi Sun
Annual report on status of cancer in China, 2010
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Ping Zhao,Hongmei Zeng,Xiaonong Zou,Jie He
EGFR gene copy number as a predictive biomarker for resistance to anti-EGFR monoclonal antibodies in metastatic colorectal cancer treatment: a meta-analysis
Wei-Dong Shen,Hong-Lin Chen,Peng-Fei Liu
Overexpression of HOXB9 promotes metastasis and indicates poor prognosis in colon cancer
Kai Huang,Rongfa Yuan,Kai Wang,Junwen Hu,Zixi Huang,Chen Yan,Wei Shen,Jianghua Shao
BCNU/PLGA microspheres: a promising strategy for the treatment of gliomas in mice
Tongming Zhu,Yiwen Shen,Qisheng Tang,Luping Chen,Huasong Gao,Jianhong Zhu
Significance of combined detection of LunX mRNA and tumor markers in diagnosis of lung carcinoma
Hui Yu,Xiuying Huang,Zhihua Zhu,Yi Hu,Wei Ou,Lanjun Zhang,Ningning Zhou
Differential expression of serum miR-126, miR-141 and miR-21 as novel biomarkers for early detection of liver metastasis in colorectal cancer
Jie Yin,Zhigang Bai,Jianning Song,Yun Yang,Jin Wang,Wei Han,Jun Zhang,Hua Meng,Xuemei Ma,Yao Yang,Tingting Wang,Weirong Li,Zhongtao Zhang
Level of circulating PD-L1 expression in patients with advanced gastric cancer and its clinical implications
Zhixue Zheng,Zhaode Bu,Xijuan Liu,Lianhai Zhang,Ziyu Li,Aiwen Wu,Xiaojiang Wu,Xiaojing Cheng,Xiaofang Xing,Hong Du,Xiaohong Wang,Ying Hu,Jiafu Ji
Radiofrequency ablation or microwave ablation combined with transcatheter arterial chemoembolization in treatment of hepatocellular carcinoma by comparing with radiofrequency ablation alone
Yongxiang Yi,Yufeng Zhang,Qiang Wei,Liang Zhao,Jianbo Han,Yan Song,Ying Ding,Guilan Lu,Junmao Liu,Huaiying Ding,Feng Dai,Xiaojun Tang
Build infrastructure in publishing scientific journals to benefit medical scientists
Ni Dai,Dingyao Xu,Xiyao Zhong,Li Li,Qibo Ling,Zhaode Bu
A comparative study between Embosphere® and conventional transcatheter arterial chemoembolization for treatment of unresectable liver metastasis from GIST
Guang Cao,Xu Zhu,Jian Li,Lin Shen,Renjie Yang,Hui Chen,Xiaodong Wang,Song Gao,Haifeng Xu,Linzhong Zhu,Peng Liu,Jianhai Guo
Cover Page