Original Article

Liver cancer incidence and mortality in China: Temporal trends and projections to 2030
Rongshou Zheng, Chunfeng Qu, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Kexin Sun, Xiuying Gu, Changfa Xia, Zhixun Yang, He Li, Wenqiang Wei, Wanqing Chen, Jie He
Incidence and mortality of lung cancer in China, 2008−2012
Shuzheng Liu, Qiong Chen, Lanwei Guo, Xiaoqin Cao, Xibin Sun, Wanqing Chen, Jie He
Adjuvant chemotherapy may improve outcome of patients with non-small-cell lung cancer with metastasis of intrapulmonary lymph nodes after systematic dissection of N1 nodes
Xing Wang, Shi Yan, Yaqi Wang, Xiang Li, Chao Lyu, Yuzhao Wang, Jia Wang, Shaolei Li, Lijian Zhang, Yue Yang, Nan Wu
Incorporation of circulating tumor cells and whole-body metabolic tumor volume of 18F-FDG PET/CT improves prediction of outcome in IIIB stage small-cell lung cancer
Lei Fu, Ying Zhu, Wang Jing, Dong Guo, Li Kong, Jinming Yu
Exploratory clinical study of chidamide, an oral subtype-selective histone deacetylase inhibitor, in combination with exemestane in hormone receptor-positive advanced breast cancer
Qingyuan Zhang, Tao Wang, Cuizhi Geng, Yue Zhang, Jinwen Zhang, Zhiqiang Ning, Zefei Jiang
Voltage-gated K+ channels promote BT-474 breast cancer cell migration
Louis WC Chow, Ka-Shun Cheng, Kar-Lok Wong, Yuk-Man Leung
Construction and external validation of a nomogram that predicts lymph node metastasis in early gastric cancer patients using preoperative parameters
Yinan Zhang, Yiqiang Liu, Ji Zhang, Xiaojiang Wu, Xin Ji, Tao Fu, Ziyu Li, Qi Wu, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Identification of liver metastasis-associated genes in human colon carcinoma by mRNA profiling
Jianling Liu, Dan Wang, Chaoqi Zhang, Zhen Zhang, Xinfeng Chen, Jingyao Lian, Jinbo Liu, Guixian Wang, Weitang Yuan, Zhenqiang Sun, Weijia Wang, Mengjia Song, Yaping Wang, Qian Wu, Ling Cao, Dong Wang, Yi Zhang
Limited energy parametrial resection/dissection during modified laparoscopic nerve-sparing radical hysterectomy
Dan Zhao, Bin Li, Yating Wang, Shuanghuan Liu, Yanan Zhang, Gongyi Zhang
Novel circular RNA expression profile of uveal melanoma revealed by microarray
Xuan Yang, Yang Li, Yueming Liu, Xiaolin Xu, Yingzhi Wang, Yanni Yan, Wenjia Zhou, Jingyan Yang, Wenbin Wei

Review Article

Tumor pyruvate kinase M2: A promising molecular target of gastrointestinal cancer
Chen Guo, Guan Li, Jianing Hou, Xingming Deng, Sheng Ao, Zhuofei Li, Guoqing Lyu

Letter to the Editor

BRAF inhibitor: a novel therapy for ameloblastoma in mandible
Masanobu Abe, Liang Zong, Takahiro Abe, Hideyuki Takeshima, Jiafu Ji, Toshikazu Ushijima, Kazuto Hoshi
Cover Page