Original Article

Incidence and mortality of stomach cancer in China, 2014
Lei Yang, Rongshou Zheng, Ning Wang, Yannan Yuan, Shuo Liu, Huichao Li, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Wanqing Chen
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2008−2012
Yuqin Liu, Qin Zhao, Gaoheng Ding, Yitong Zhu, Wenying Li, Wanqing Chen
Effectiveness and safety of different amifostine regimens: Preliminary results of a phase II multicenter randomized controlled trial
Hui Chang, Wei Yi, Xiaohui Wang, Yalan Tao, Xin Yang, Chen Chen, Wenwen Zhang, Shu Zhou, Songran Liu, Xiaohui Li, Shirong Ding, Jing Li, Gong Li, Xunfan Shao, Yimin Liu, Weishu Song, Yunfei Xia
Combined peripheral natural killer cell and circulating tumor cell enumeration enhance prognostic efficiency in patients with metastatic triple-negative breast cancer
Xiaoran Liu, Ran Ran, Bin Shao, Hope S. Rugo, Yanlian Yang, Zhiyuan Hu, Zewen Wei, Fengling Wan, Weiyao Kong, Guohong Song, Hanfang Jiang, Xu Liang, Ruyan Zhang, Ying Yan, Guobing Xu, Huiping Li
Treatment patterns for adjuvant docetaxel-based chemotherapy in early-stage breast cancer in China: A pooled retrospective analysis of four observational studies
Binghe Xu, Zhimin Shao, Shui Wang, Zefei Jiang, Xichun Hu, Xiaohua Zhang, Xiru Li, Jinping Liu, Mengquan Li, Shu Wang
Presence of circulating tumor cells is associated with metabolic-related variables in postoperative patients with early-stage breast cancer
Yumei Shi, Guochun Zhang, Yulei Wang, Chongyang Ren, Lingzhu Wen, Wenzhen Zhu, Xiaoqing Chen, Ning Liao
MAT1 correlates with molecular subtypes and predicts poor survival in breast cancer
Hanxiao Xu, Xianguang Bai, Shengnan Yu, Qian Liu, Richard G Pestell, Kongming Wu
Clinicopathological features and surgical outcomes of four rare subtypes of primary liver carcinoma
Zhiyu Li, Xiaolong Wu, Xinyu Bi, Yefan Zhang, Zhen Huang, Haizhen Lu, Hong Zhao, Jianjun Zhao, Jianguo Zhou, Muxing Li, Jianming Ying, Jianqiang Cai
Down-staging depth score to predict outcomes in locally advanced rectal cancer achieving ypI stage after neoadjuvant chemo-radiotherapy versus de novo stage pI cohort: A propensity score-matched analysis
Ning Li, Jing Jin, Jing Yu, Shuai Li, Yuan Tang, Hua Ren, Wenyang Liu, Shulian Wang, Yueping Liu, Yongwen Song, Hui Fang, Zihao Yu, Yexiong Li

Review Article

Imaging evaluation of sorafenib for treatment of advanced hepatocellular carcinoma
Tianying Zheng, Hanyu Jiang, Yi Wei, Zixing Huang, Jie Chen, Ting Duan, Bin Song
Cover Page